جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JIPA_Volume 6_Issue 4_Pages 769-789-1

ارتباط میان رهبری تحولآفرین و رفتار شهروندی سازمانی پژوهشها چهار عامل ویژگیهای فردی، ویژگیهای شغلی، ویژگیهای سازمانی و رفتارهای رهبری را عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی میدانند که رهبری، یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JIPA_Volume 6_Issue 4_Pages 819-837-1

نمودار‌1.‌چارچوب‌مفهومی‌تحقیق‌کیفیت تبادلرهبر– (عضوLMX) تعهدسازمانی کارکنان فرهنگ یادگیری سازمان در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل Read more…